1

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przedstawiona poniżej Polityka Prywatności jest dokumentem zawierającym określenie zasad korzystania przez administratora sklepu internetowego sklep24amk z przetwarzanych w ramach tego sklepu danych osobowych, pozostawianych przez odwiedzających. Postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie mają na celu ustanowienie jak najszerszego zakresu ochrony procesu przetwarzania danych osobowych. Polityka Prywatności określa przypadki i sytuacje, w których następowało będzie przetwarzanie danych osobowych użytkowników aplikacji. Dokument ten jest elementem polityki bezpieczeństwa wdrożonej w Karol Łazowy AMK Zabierzów.

Przedmiotowy dokument spełnia wszelkie postanowienia wynikające z:

    Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, nakładającej w szczególności obowiązki informacyjne w postaci zawiadamiania osoby korzystającej ze strony internetowej o adresie siedziby administratora danych osobowych, celu zbierania tych danych, prawie dostępu korzystającego do treści swoich danych oraz ich edycji, dobrowolności podawania tych danych;

    Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne, nakładającej obowiązek informacyjny na administratora strony internetowej, dotyczący przechowywania informacji w urządzeniach końcowych abonentów lub użytkowników końcowych i uzyskiwania do nich dostępu, udzielenia abonentowi lub użytkownikowi końcowemu jednoznacznej informacji o celu przechowywania danych i sposobie ich wykorzystania, udzielenia informacji o możliwości nie wyrażenia zgody ze skutkiem w postaci uniemożliwienia przechowywania tych danych, wyłączenia możliwości dokonywania zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym, jak i jego oprogramowaniu;

    Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nakładające obowiązek względem usługodawcy w zakresie związanym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz określające zasady wyłączenia odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną.

§1

1.    [Administrator danych osobowych]

Podmiotem odpowiedzialnym za administrowanie danymi osobowymi jest Karol Łazowy AMK Zabierzów 5130180687.  Ponadto wszelkie inne podmioty przetwarzające te dane osobowe posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora zgodnie z art. 29 RODO.

§2

Prawa osoby korzystającej ze strony internetowej

 i

pozostawiającej na niej swoje dane osobowe

1.    Podstawowym prawem przysługującym wszystkim korzystającym oraz pozostawiającym swoje dane osobowe jest prawo do informacji. Obowiązek ten realizowany jest poprzez:

a) każdorazowe informowanie korzystających o celu podawania danych osobowych w aplikacji;

b) prawo korzystającego i pozostawiającego swoje dane osobowe do każdorazowego dostępu do treści pozostawionych danych, oraz możliwości każdorazowej ich edycji.

c) dobrowolność podawania danych wrażliwych.

2.    W celu skorzystania z uprawnień do edycji swoich danych osobowych przez korzystającego z aplikacji, Klient może zwrócić się bezpośrednio do administratora tych danych z prośbą o ich edycję pod adresem poczty elektronicznej: biuro@sklep24amk.pl bądź numerem telefonu 798 282 123

3.    Użytkownik ma również uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

§3

Cel gromadzenia danych osobowych

1.    Głównym celem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest realizacja świadczenia usługi na rzecz Klienta.

2.    Dane przekazywane przez klientów wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz celach dowodowych niezbędnych firmie do dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

§4

Pliki cookies

1.    Pliki cookies są plikami, które przechowują informacje w urządzeniach końcowych abonentów lub użytkowników końcowych i pomagają w uzyskiwaniu do nich dostępu. Plik cookie to niewielki plik, który zapisany jest na urządzeniu mobilnym użytkownika strony internetowej, który zawiera zapamiętanie ustawienia i inne informacje używane na stronie.

2.    Pliki cookies poprzez dostarczane informacje pomagają dostosowywać naszą ofertę w sposób indywidualny do odbiorców naszych usług, poprzez określanie indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb.

3.    Dane zawarte w plikach cookies będą gromadzone i przechowywane przez administratora strony tylko wtedy, kiedy zostanie na to wyrażona zgoda przez korzystającego ze strony internetowej.

4.    Warunki, które administrator musi spełnić aby gromadzić dane zawarte w plikach cookies:

a) udzielenie jednoznacznej informacji o celu zbierania danych zawartych w tych plikach;

b) udzielenie jednoznacznej informacji o sposobie wykorzystania danych zawartych w tych plikach;

c) udzielenie jednoznacznej informacji o możliwości odmowy ze skutkiem w postaci niemożności przechowywania tych danych przed administratora.

5. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików cookies. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego, do czego Klient jest w pełni uprawniony, jednak musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności Sklepu internetowego.

6. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie korzysta Klient.

§5

Cele stosowania plików cookies

Administrator danych osobowych korzysta z plików cookies w celach:

    dostosowania zawartości strony internetowych do preferencji użytkownika poprzez optymalizację korzystania ze strony internetowej w związku z rozpoznaniem przez te pliki urządzenia użytkownika;

    tworzenia podsumowań i statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej;

    zapamiętania udzielonych przez Klienta interakcji celem dostosowania treści reklamowych do jego preferencji.

§6

Rodzaje plików cookies

Rodzaje plików cookies sklasyfikowane są według celu, jakiemu służą, w serwisie stosowane są następujące pliki cookies:

    niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu;

    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywane między innymi do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

    wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu;

    reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostosowanie treści reklamowych do preferencji użytkowników.

§7

Podmioty upoważnione do przetwarzania danych pozostawianych na stronie internetowej

Każdy z podmiotów, z którym współpracuje administrator posiada podpisaną umowę o przetwarzaniu danych osobowych, po to aby dane, które powierzane są firmie były bezpieczne.

§8

Bezpieczeństwo danych

1.    Wszystkie dane wysyłane między urządzeniem końcowym użytkownika strony internetowej a serwerami tej strony są szyfrowane i bezpieczne.

2.    Firma Karol Łazowy AMK Zabierzów będąca właścicielem aplikacji stosuje środki organizacyjne i techniczne, które są zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3.    W ramach współpracy dane osobowe mogą być powierzane:

FIRMA

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Firma Google Inc, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych

Firma Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA; posiadającą osobną spółkę do obsługi krajów UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2. Irlandia

Przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych

§9

Udostępnianie danych osobowych

1.    Administrujący danymi określony w oddziale pierwszym jako administrator tych danych nie przekazuje bez podstawy prawnej, nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów korzystających z aplikacji.

2.    Dane jakie administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom mają charakter ogólnych zestawień, które nie pozwalają na identyfikację indywidualnych Klientów i użytkowników.

§10

Ochrona transmisji danych osobowych

Dane stanowiące dane o szczególnym znaczeniu, w szczególności te, które stanowią hasła Klienta przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

§11

Postanowienia końcowe

1.    Dane przekazywane administratorowi apliacji są zbierane wyłącznie na poczet tej aplikacji i przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Karol Łazowy AMK Zabierzów. Każdy z odwiedzających aplikację i pozostawiających na niej swoje dane dysponuje prawem wglądu do nich oraz prawem do dyspozycji ich przetwarzania.

2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.